Algemene voorwaarden Huduma


Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Huduma. Door het aanvaarden van een offerte van Huduma, aanvaardt de Afnemer deze algemene voorwaarden.Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Huduma zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Afnemer. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Afnemer de offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt naar Huduma.

Elke bestelling of orderbevestiging door de Afnemer, verbindt de Afnemer aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van het contract begint vanaf de ondertekening van de offerte.


Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling of orderbevestiging door de Afnemer is mogelijk zolang Huduma haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1.000 EUR.


Artikel 4. Termijnen levering van diensten

De opleveringstermijnen vermeld in de offerte worden als aanwijzing opgegeven en binden Huduma niet. Vertraging in de levering geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Afnemer in gebreke blijft om tijdig informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Afnemer bijkomende bestellingen plaatst.


Artikel 5. Facturatie

Diensten van het type ‘vergoeding op basis van een dagtarief’ zijn maandelijks factureerbaar op basis van een overzicht van prestaties, behoudens andere afspraak. De prijs voor deze diensten kan per 1 januari éénzijdig herzien worden door Huduma, op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen (basisjaar =2013) zoals gepubliceerd op https://statbel.fgov.be/ en volgens de formule: basisprijs zoals overeengekomen * index 1 januari jaar indexering / index maand afsluiten overeenkomst.

Diensten van het type ‘vaste vergoeding’ zijn factureerbaar na volledige oplevering, behoudens andere bepaling in de bijzondere voorwaarden. Bij deze diensten aanvaard de Afnemer een voorschot van 30% te betalen bij het begin van de overeenkomst, behoudens andere bepaling in de bijzondere voorwaarden.

Diensten van het type ‘(éénmalige) variabele/vaste vergoeding in functie van het behaalde resultaat’ of ‘no cure no pay’ zijn als volgt factureerbaar, behoudens andere bepaling in de bijzondere voorwaarden:

  • in het geval van een subsidieproject, 50% (van de vergoeding) bij de goedkeuring van het project, 30% (van de vergoeding) bij de eerste uitbetaling van subsidies en 20% (van de vergoeding) bij de tweede uitbetaling van subsidies.
  • in andere gevallen, 100% (van de vergoeding) bij het behalen van een gedeeltelijk of volledig resultaat zoals omschreven in de offerte.


Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Huduma contant betaalbaar bij ontvangst. Betwistingen dienen binnen de acht (8) werkdagen na verzending van de factuur per aangetekende brief aan Huduma kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Huduma zoals vermeld op de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de Afnemer niet overgaat tot betaling binnen acht (8) dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Huduma, is de Afnemer aan Huduma een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Huduma zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Afnemer de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Afnemer maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Huduma is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Huduma zal in elk geval de Afnemer hiervan op de hoogte stellen. Verder is Huduma gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, de Afnemer een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Afnemer in staking van betaling verkeert.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

Huduma verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

Huduma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden. Huduma zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Afnemer of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Huduma of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van Huduma met betrekking tot aan de Afnemer geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Afnemer betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Huduma. De totale aansprakelijkheid van Huduma, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Afnemer aan Huduma werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Huduma geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.


Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

Overeenkomsten voor diensten van het type ‘vergoeding op basis van een dagtarief’ kunnen opgezegd worden mits een aangetekend schrijven. De overeenkomst neemt een einde 2 maanden na de eerste dag van de maand volgend op de datum van de opzeg en na vergoeding van alle prestaties, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden.

Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden, zal de Afnemer bij beëindiging van andere types overeenkomsten alle door Huduma verleende diensten betalen, alsook de kosten die Huduma moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Huduma nog had kunnen factureren aan de Afnemer indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Huduma. Bovendien behoudt Huduma het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om in elk geval eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.


Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Op eenvoudig verzoek van de Afnemer, zal Huduma een afzonderlijke geheimhoudingsverbintenis bezorgen aan de Afnemer.


Artikel 10. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Huduma geen controle heeft, bevrijden Huduma, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Afnemer.


Artikel 11. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Huduma en de Afnemer de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Huduma. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.

.