Algemene voorwaarden Huduma


Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Huduma. Door het aanvaarden van een offerte van Huduma, aanvaardt de Afnemer deze algemene voorwaarden.Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Huduma zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Afnemer. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Afnemer de offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt naar Huduma.

Elke bestelling of orderbevestiging door de Afnemer, verbindt de Afnemer aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van het contract begint vanaf de ondertekening van de offerte.


Artikel 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling of orderbevestiging door de Afnemer is mogelijk zolang Huduma haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1.000 EUR.


Artikel 4. Termijnen levering van diensten

De opleveringstermijnen vermeld in de offerte worden als aanwijzing opgegeven en binden Huduma niet. Vertraging in de levering geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Afnemer in gebreke blijft om tijdig informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Afnemer bijkomende bestellingen plaatst.


Artikel 5. Facturatie

Diensten van het type ‘vergoeding op basis van een dagtarief’ zijn maandelijks factureerbaar op basis van een overzicht van prestaties, behoudens andere afspraak. De prijs voor deze diensten kan per 1 januari éénzijdig herzien worden door Huduma, op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen (basisjaar =2013) zoals gepubliceerd op https://statbel.fgov.be/ en volgens de formule: basisprijs zoals overeengekomen * index 1 januari jaar indexering / index maand afsluiten overeenkomst.

Diensten van het type ‘vaste vergoeding’ zijn factureerbaar na volledige oplevering, behoudens andere bepaling in de bijzondere voorwaarden. Bij deze diensten aanvaard de Afnemer een voorschot van 30% te betalen bij het begin van de overeenkomst, behoudens andere bepaling in de bijzondere voorwaarden.

Diensten van het type ‘(éénmalige) variabele/vaste vergoeding in functie van het behaalde resultaat’ of ‘no cure no pay’ zijn als volgt factureerbaar, behoudens andere bepaling in de bijzondere voorwaarden:

  • in het geval van een subsidieproject, 50% (van de vergoeding) bij de goedkeuring van het project, 30% (van de vergoeding) bij de eerste uitbetaling van subsidies en 20% (van de vergoeding) bij de tweede uitbetaling van subsidies.
  • in andere gevallen, 100% (van de vergoeding) bij het behalen van een gedeeltelijk of volledig resultaat zoals omschreven in de offerte.


Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Huduma contant betaalbaar bij ontvangst. Betwistingen dienen binnen de acht (8) werkdagen na verzending van de factuur per aangetekende brief aan Huduma kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Huduma zoals vermeld op de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de Afnemer niet overgaat tot betaling binnen acht (8) dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Huduma, is de Afnemer aan Huduma een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Huduma zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Afnemer de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Afnemer maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Huduma is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Huduma zal in elk geval de Afnemer hiervan op de hoogte stellen. Verder is Huduma gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, de Afnemer een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Afnemer in staking van betaling verkeert.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

Huduma verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

Huduma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden. Huduma zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Afnemer of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Huduma of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van Huduma met betrekking tot aan de Afnemer geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Afnemer betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Huduma. De totale aansprakelijkheid van Huduma, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Afnemer aan Huduma werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Huduma geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.


Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

Overeenkomsten voor diensten van het type ‘vergoeding op basis van een dagtarief’ kunnen opgezegd worden mits een aangetekend schrijven. De overeenkomst neemt een einde 2 maanden na de eerste dag van de maand volgend op de datum van de opzeg en na vergoeding van alle prestaties, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden.

Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden, zal de Afnemer bij beëindiging van andere types overeenkomsten alle door Huduma verleende diensten betalen, alsook de kosten die Huduma moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Huduma nog had kunnen factureren aan de Afnemer indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Huduma. Bovendien behoudt Huduma het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om in elk geval eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.


Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Op eenvoudig verzoek van de Afnemer, zal Huduma een afzonderlijke geheimhoudingsverbintenis bezorgen aan de Afnemer.


Artikel 10. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Huduma geen controle heeft, bevrijden Huduma, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Afnemer.


Artikel 11. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Huduma en de Afnemer de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Huduma. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.


General terms and conditions Huduma


Article 1. Application of general terms and conditions


These general terms and conditions apply to all offers from and to all agreements with Huduma. By accepting a quote from Huduma, the Customer accepts these general terms and conditions.


Article 2. Offers and quotations - order confirmation


All offers and quotations from Huduma are without obligation until the moment of acceptance by the Customer. The agreement is concluded when the Customer signs the quotation unchanged and returns it to Huduma.

Every order or order confirmation by the Customer binds the Customer to the agreement. The agreement replaces all previously concluded oral and/or written agreements. The execution of the contract starts from the signing of the quotation.


Article 3. Cancellation of the order


The cancellation of an order or order confirmation by the Customer is possible as long as Huduma has not yet started its work and subject to payment of compensation of 30% of the agreed price, with a minimum of EUR 1,000.


Article 4. Terms for delivery of services


The delivery times stated in the quotation are given as an indication and do not bind Huduma. Delay in delivery does not entitle the Customer to compensation or price reduction, nor to termination of the agreement.

If the parties have expressly agreed on a binding delivery period, this period will be extended if the Customer fails to provide information, documents, originals or images (in a timely manner) and to accept the improved proofs (in a timely manner), or if the Customer fails to provide additional places orders.


Article 5. Invoicing

Services with a daily rate are billable monthly based on an overview of services, unless otherwise agreed. The price for these services can be unilaterally revised by Huduma as of January 1, based on the evolution of the consumer price index (base year = 2013) as published on https://statbel.fgov.be/ and according to the formula: basic price as agreed * index January 1 year indexing / index month conclusion of agreement.

Services of the 'fixed fee' type are invoiceable after complete delivery, unless otherwise stated in the special conditions. For these services, the Customer agrees to pay an advance of 30% at the start of the agreement, unless otherwise stated in the special conditions.

Services of the type '(one-off) variable/fixed compensation depending on the result achieved' or 'no cure no pay' can be invoiced as follows, unless otherwise stated in the special conditions:

-in the case of a grant project, 50% (of the reimbursement) upon approval of the project, 30% (of the reimbursement) on the first disbursement of grants and 20% (of the reimbursement) on the second disbursement of grants.
-in other cases, 100% (of the compensation) upon achieving a partial or complete result as described in the quotation.

Article 6. Payment terms

Unless otherwise agreed, Huduma's invoices are payable in cash upon receipt. Disputes must be communicated to Huduma by registered letter within eight (8) working days after sending the invoice. Under no circumstances can a dispute justify a postponement or suspension of payment.

All invoices are payable on their due date by transfer to the Huduma account number as stated on the invoice. Each payment will be charged to the oldest overdue invoice, and first to the interest and costs due. Allowed discounts expire if the general terms and conditions of sale are not respected.

If the Customer does not make payment within eight (8) days after receipt of a reminder to do so by Huduma, the Customer owes Huduma late payment interest at the interest rate determined in the Act of 02/08/2002 on Combating Late Payment in Commercial Transactions. . A lump sum compensation of 10% of the invoice amount with a minimum of EUR 125 will also be charged. The interest due is calculated from the date of the reminder until full payment. In addition, Huduma reserves the right to suspend further performance of its obligations until the Customer has paid the overdue invoices. Any delay in payment by the Customer will make all amounts due immediately due and payable.

Huduma is entitled to terminate the agreement with immediate effect if the Customer fails to fulfill one or more of its obligations arising from this Agreement in whole or in part (such as non-payment of the invoice) without the Customer being able to claim a refund of prepaid compensation or any damages. Huduma will in any case inform the Customer of this. Furthermore, Huduma is entitled to terminate the Agreement without further notice of default and by operation of law with immediate effect in the event that the Customer has been declared bankrupt, the Customer has requested or accepted a judicial settlement, or more generally the Customer is in default of payment.


Article 7. Liability

Huduma undertakes to carry out all services to be provided with care.

Huduma cannot be held liable for any error (even a gross error) by itself or its employees. Regardless of the cause, form or subject of the claim in which liability is invoked, Huduma will under no circumstances be held liable for any consequential damage, such as loss of expected profit, decrease in turnover, increased operating costs, loss of clientele, which the Customer or third parties would suffer as a result of any error or negligence on the part of Huduma or an employee.

Huduma's liability with regard to services provided to the Customer is in any case limited to either the refund of the price paid by the Customer or the re-performance of the services, at Huduma's option. Huduma's total liability will never exceed the price paid by the Customer to Huduma for the services that gave rise to the damage.

With regard to services provided by third party suppliers, Huduma accepts no liability above or other than the liability that the third party suppliers are prepared to accept for their products or services.Article 8. Termination of the agreement


Agreements for services of the type 'reimbursement based on a daily rate' can be canceled by registered letter. The agreement ends 2 months after the first day of the month following the date of termination and after payment of all services, unless otherwise stated in the special conditions.

Unless otherwise stated in the special terms and conditions, upon termination of other types of agreements, the Customer will pay all services provided by Huduma, as well as the costs that Huduma must incur as a result of this termination, plus a lump sum compensation of 30% of the amount that Huduma could still have invoiced the Customer if the agreement had been fully executed. In any case, any advance paid remains acquired by Huduma. In addition, Huduma reserves the right to claim higher compensation if it proves that the damage actually suffered is greater than the lump sum damage as determined above.

Each party agrees to grant the other party a reasonable period of time to remedy any shortcomings it may have, and in any case to first seek an amicable settlement.


Article 9. Confidentiality obligation

The parties undertake to keep the commercial and technical information and trade secrets that they learn from the other party, even after termination of the agreement, confidential and to use it only for the execution of the agreement.

At the request of the Customer, Huduma will provide the Customer with a separate confidentiality obligation.Article 10. Force majeure

Force majeure situations such as strikes, public unrest, administrative measures and other unexpected events over which Huduma has no control, release Huduma from its obligations for the duration of the inconvenience and for their scope, without the Customer being entitled to any price reduction or compensation.Article 11. Nullity

If any provision of these general terms and conditions is void, the other provisions will remain in full force and Huduma and the Customer will replace the void provision with another provision that approximates the purpose and scope of the void provision as closely as possible.Article 12. Applicable law – competent court

Belgian law applies to Huduma's agreements. Any dispute relating to the conclusion, validity, execution and/or termination of this agreement will be settled by the competent court in Brussels.